Iskoristite pogodnosti povodom aktivnosti “Tjedni sudske nagodbe” u Županijskom sudu Široki Brijeg
Prodano

Poštovani,

Ovim putem želimo da Vas informiramo o provođenju aktivnosti “Tjedni sudske nagodbe” u Županijskom sudu Široki Brijeg.

Na inicijativu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima u BiH organizira se aktivnost „Tjedni sudske nagodbe“.

Period implementacije aktivnosti je od 06. studenog do 17. studenog 2023. godine

Cilj organiziranja „Tjedana sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Sukladno sa navedenim pozivamo sve zainteresirane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da obavijestite suca koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

-samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

-samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte suca kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

-zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Prednosti sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja:

Kraći i efikasniji postupak

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostupanjskim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status ovršne isprave, bez drugostupanjskog žalbenog postupka u predmetu.

Jeftiniji postupak

Sudska nagodba je privilegirana sa aspekta plaćanja sudske pristojbe, a prema odredbama Zakona o sudskim pristojbama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostupanjskog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.

Sigurnost i povjerenje

Sudska nagodba je ovršna isprava – stranke su u obvezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravomoćnoj i ovršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (ovršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne suradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

S poštovanjem,

Županijski sud Široki Brijeg

Pregled

Lokacija

Pobijenih franjevaca 1 ,88220,Široki Brijeg

Ostavite povratne informacije o ovom oglasu

Vaša košarica