Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke objavilo je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata sanacije divljih deponija, a za koji su predviđena financijska sredstva u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata sanacije divljih deponija

1.Predmet poziva

Predmet ovog poziva je javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Ministarstva u sufinanciranju kandidiranih projekata. Predviđena financijska sredstva u proračunu Županije Zapadnohercegovačke odobrena Odlukom Vlade Županije Zapadnohercegovačke, koja su predmet ovog javnog poziva iznose ukupno 70.000,00 KM.

Sredstva će se dodijeliti za sljedeći program:

“Sufinanciranje projekata sanacije divljih deponija u Županiji Zapadnohercegovačkoj u iznosu od 70.000,00 KM”.

2.Korisnici sredstava

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sredstava ostvaruju:

-mjesne zajednice,

-udruge građana.

Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

3.Uvjeti i kriteriji za odobravanja sredstava

Osnovni kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva i određivanja prednosti pri dodjeli namjenskih sredstava za zaštitu okoliša su:

-pripremljenost projekata, programa ili sličnih aktivnosti za koje je upućen javni poziv (pripremljenosti stručne i tehničke dokumentacije, stupanj spremnosti za početak radova, visina vlastitih sredstava korisnika) do 30 bodova,

-stupanj ugroženosti okoliša (zaštićena prirodna područja i vodozaštitne zone, ekološki značajna područja, stupanj smanjenja onečišćenja okoliša i negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, stupanj prioriteta projekta) do 50 bodova,

-financijska ocjena projekta i sposobnost za realizaciju projekta, do 20 bodova.

U slučaju da bilo koji od kriterija nije ispunjen, i po njemu je dodijeljeno nula (0) bodova, Stručno povjerenstvo za ocjenu zahtjeva i ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava (u daljnjem tekstu: stručno povjerenstvo) će odbiti zahtjev.

Stručno povjerenstvo će odbiti zahtjev ako podnositelj zahtjeva nije podnio izvješće o utrošenim sredstvima dodijeljenih kao korisniku u prethodnim godinama.

4.Potrebna dokumentacija

Svi podnositelji zahtjeva za sufinanciranje projekata moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva http://www.mpugzo-zzh.com. Obrazac se može preuzeti i u prostorijama Ministarstva ili upitom na e-mail adresu: ministarstvo.purzo@tel.net.ba. Uz zahtjev treba dostaviti i dodatnu dokumentaciju, ako je posjeduje podnositelj zahtjeva, koja je opisana u dodatku (vodiču) za popunjavanje zahtjeva.

Uz zahtjev obavezno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-Presliku rješenja o registraciji (samo za Udruge građana),

-Presliku identifikacijskog broja (ID),

-Presliku ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa.

5.Dostavljanje ponuda

Obavijest o objavi Javnog poziva će biti objavljena u “Večernjem listu”, a tekst Javnog poziva na web stranici Ministarstva.

Zahtjeve dostaviti osobno na protokol Ministarstva ili poštom na navedenu adresu najkasnije do 31. srpnja 2023. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša
Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje
s naznakom “Zahtjev za korištenje sredstava za zaštitu okoliša – ne otvarati”

6.Obrada zahtjeva

Ministar će imenovati stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta, kriterija i mjerila za dodjelu sredstava za projekte zaštite okoliša. Povjerenstvo će razmotriti projekte zaprimljene temeljem Javnog poziva, ocijeniti ispunjenost uvjeta, kriterija i mjerila za odobravanje sredstava i svrstati ih na listu prednosti s obzirom na broj ostvarenih bodova sukladno članku 6. Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 19/23). S korisnicima kojima Ministar svojom Odlukom o utrošku sredstava iz članka 3. točke c) Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke dodijeli sredstva, će se sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena.

7.Ostale informacije

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektor zaštite okoliša ili na telefon 039/682-164, od 9-14 sati, te na e-mail adresu: ministarstvo.purzo@tel.net.ba

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH

Autor

Povezani tekstovi

Vaša košarica